Tüzük

SAMSUN VE ÇEVRESİ TURİZM ALANI ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

Birliğin Adı:

Madde 1-Birliğin adı Samsun ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliğidir. Kısa adı: SAMTAB’ dır.

Birliğin merkezi:

Madde 2-Birliğin merkezi Samsun’ dur.

Birliğin çalışma alanı ve süresi:

Madde 3- Birliğin faaliyetleri, Birliğe Üye Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum Belediyesi, Tekkeköy Belediyesi, İlkadım Belediyesi, Canik Belediyesi, Ayvacık Belediyesi, Bafra Belediyesi, Havza Belediyesi, Ladik Belediyesi, 19
Mayıs Belediyesi, Vezirköprü Belediyesi, Alaçam Belediyesi, Çarşamba Belediyesi, Kavak Belediyesi, Salıpazarı Belediyesi, Terme Belediyesi, Yakakent, Asarcık Belediyesi yetki alanları ile sınırlı olup, çalışma süresi sınırsızdır.
(Beld.Mecl.06.05.2014 tarih ve 5 sayılı kararı ile değiştirilmiştir. İl Özel İdaresi ifadesi)  (Bel.Mecl.28.11.2014 tarih ve 14 sayılı kararı ile değiştirilmiştir. 6 ilçe belediyesi üye olmuştur.) (Bel.Mecl.27.05.2015 tarih ve 2 sayılı kararı
ile değiştirilmiştir. Asarcık Belediyesi katılmıştır.)

Birliğin üyeleri/kurucuları:

Madde 4- Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ayvacık Belediyesi, Atakum Belediyesi, Bafra Belediyesi, Canik Belediyesi, Havza Belediyesi, İlkadım Belediyesi, Ladik Belediyesi, 19 Mayıs Belediyesi, Tekkeköy Belediyesi, Vezirköprü
Belediyesi, Alaçam Belediyesi, Çarşamba Belediyesi, Kavak Belediyesi, Salıpazarı Belediyesi, Terme Belediyesi, Yakakent Belediyesi, Asarcık Belediyesi

Birliğin üyeleridir. (Beld.Mecl.06.05.2014 tarih ve 6 sayılı kararı ile değiştirilmiştir.)  (Bel.Mecl.28.11.2014 tarih ve 15 sayılı kararı ile değiştirilmiştir. 6 ilçe belediyesi üye olmuştur.) (Bel.Mecl.27.05.2015 tarih ve 2 sayılı kararı ile
değiştirilmiştir. Asarcık Belediyesi katılmıştır.)

Birliğin amacı ve üyelerce birliğe devredilen görev ve hizmetler:

Madde 5-Samsun ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği’ nin görevi; Hükümetimizin 2023 Vizyonu çerçevesinde hazırlanan Samsun Turizm Master Planı kapsamında turizmle ilgili çalışmaları yürütmek, Turizm Merkezi ilan
edilen; Havza 25 Mayıs Termal Turizm Merkezi, Havza Kaplıcalar Bölgesi İmaret Mahallesi Turizm Merkezi, Ladik Akdağ Turizm Merkezi, Ayvacık Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Bafra İlçesi Kolay Beldesi Turizm Merkezi,
Vezirköprü Turizm Merkezi, 19 Mayıs İlçesi Turizm Merkezleri ve bölgelerinin bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi, tanıtımı, kültür ve turizme ilişkin sosyal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesini ve işletilmesini
sağlamaktır. Ayrıca Turizm Merkezi ve Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinin cazibesini arttırmak amacıyla ilde bulunan kültür ve turizm değerlerinin korunması, işlevselleştirilmesi ve turizmin hizmetine sunulması için
yapım, proje yapmak ve geliştirmek, bakım, onarım, düzenleme, yanı sıra bunlara ilişkin tanıtım, baskı vb. çalışmalar yapmaktır.

Bu amaçla üye Mahalli idareler Bölgede gerçekleştirilecek yukarıda belirtilen konulardaki görev, yetki ve hizmetlerini birliğe devreder. (Bel.Mecl.28.11.2014 tarih ve 16 sayılı kararı ile değiştirilmiştir. Amacına ekleme yapılmıştır.)

Birliğin Organları:

Madde 6-Birliğin organları şunlardır.1-Birlik Meclisi

2-Birlik Encümeni

3-Birlik Başkanı

BİRLİK MECLİSİNİN KURULUŞU GÖREV VE YETKİLERİ

Birlik Meclisinin Kuruluşu:

Madde 7- Birlik Meclisi, birliğin karar organıdır. Birlik üyesi mahalli idarelerin, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum Belediyesi, Tekkeköy Belediyesi, İlkadım Belediyesi, Canik Belediyesi, Ayvacık Belediyesi, Bafra Belediyesi,
Havza Belediyesi, Ladik Belediyesi, 19 Mayıs Belediyesi, Vezirköprü Belediyesi, Alaçam Belediyesi, Çarşamba Belediyesi, Kavak Belediyesi, Salıpazarı Belediyesi, Terme Belediyesi, Yakakent Belediye Başkanları birliğin doğal
üyesidir Birlik meclisinde bunlardan başka doğal üye bulunmaz. Meclis üye sayısına doğal üyeler de dahildir.

Belediye Başkanları birlik meclisinde kendisini temsil etmek üzere meclis üyelerinden birine yetki verebilir.

Doğal üyeler dışında Belediye Meclislerince Meclis Üyeleri veya Belediye Meclis Üyeliğine seçilmeye haiz kişiler arasından seçeceği, Büyükşehir Belediyesi 4 (dört) üye, İlkadım Belediyesi 2 (iki) üye, Atakum Belediyesi 1 (bir) üye,
Canik Belediyesi 1 (bir) üye, Tekkeköy Belediyesi 1 (bir) üye , Ayvacık Belediyesi 1 (bir) üye, Havza Belediyesi 1 (bir) üye, Bafra Belediyesi 1 (bir) üye, Ladik Belediyesi 1 (bir) üye, Vezirköprü Belediyesi 1 (bir) üye, 19 Mayıs
Belediyesi 1 (bir) üye, Alaçam Belediyesi 1 (bir ) üye, Çarşamba Belediyesi 1 (bir) üye, Kavak Belediyesi 1 (bir) üye, Salıpazarı Belediyesi 1 (bir) üye, Terme Belediyesi 1 (bir) üye, Yakakent Belediyesi 1 (bir) üye, Asarcık
Belediyesi 1 (bir) üye ile alandaki Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm belgeli konaklama tesislerinin ve deniz turizmi tesislerinin temsilcilerinin kendi aralarından ve gizli oyla belediye meclis üyeliğine seçilme şartlarını taşımak
kaydıyla seçecekleri en fazla 20 üyeden oluşur.

Birlik meclisi üyelerinin görev süresi, mahalli idare seçimleri ile sona erer.

Meclisin seçimle gelen üyeliklerinin boşalması durumunda yerine yedekleri getirilir.

Belediye Başkanlığı ve belediye meclis üyeliğini kaybedenler birlik meclisi üyeliğini de kaybetmiş sayılırlar. (Beld.Mecl.06.05.2014 tarih ve 7 sayılı kararı ile değiştirilmiştir.) (Beld.Mecl.28.11.2014 tarih ve 17 sayılı kararı ile
değiştirilmiştir. Kültür ve turizmi koruma ve gel.böl.paragrafı tüzükten çıkartılmıştır.  ) (Bel.Mecl.27.05.2015 tarih ve 2 sayılı kararı ile değiştirilmiştir. Asarcık Belediyesi katılmıştır.)

Mahalli İdare birimlerinin mecliste temsil edilmeleri:

Madde 8- Birlik meclisine üye mahalli idareler, yedince maddede belirtilen sayıda üyeler ile temsil edilirler. Ancak dışarıdan seçileceklerin sayısı mahalli idare meclisinden seçileceklerin üçte birini geçemez. Asıl üye sayısının yarısı
kadar yedek üye seçilir. (Seçilecek yedek üye hesabında kesirler tamamlanır.)

Seçilecek üyeler aşağıda belirtilen nüfus kriterlerine göre belirlenir.

Büyükşehir Belediyesini temsilen 4 üye,

Nüfusu 000,001 ila 200.000 e kadar olan ilçe belediyeleri için 1 üye,

Nüfusu 200.001 ile 400.000 e kadar olan ilçe belediyeler için 2 üye seçilir. (Beld.Mecl.06.05.2014 tarih ve 8 sayılı kararı ile değiştirilmiştir.)

Meclisin görev ve yetkileri:

Madde 9-Birlik Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a)     Yatırım planı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek,

b)     Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel

sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,

c)     Borçlanmaya karar vermek,

d)     Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek,

e)     Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek,

f)      Şartlı bağışları kabul etmek,

g)     Dava konusu olan ve miktarı iki bin Yeni Türk Lirasından on bin Yeni Türk Lirasına kadar

birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek,

h)     Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek,

i)      Birlik Başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini

seçmek,

j)      Birlik teşkilatına ait birimlerin kurulmasına karar vermek,

k)     Birlik tüzüğünde öngörülmesi halinde tüzük değişikliğini kabul etmek,

l)      Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek,

m)   Birlik Başkanıyla birlik encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak,

n)     Proje yapmak, geliştirmek ve uygulamak için karar vermek,

Meclis Başkanlık Divanı:

Madde 10-Birlik Meclisi, mahalli idareler genel seçimlerini müteakip ve birliğin kuruluşundan

itibaren, 30 gün içinde Samsun Valisi tarafından birlik merkezinde toplantıya çağrılır. Meclis, en yaşlı meclis üyesinin başkanlığında toplanarak, ilk iki yıl için meclis başkanı, birinci ve ikinci meclis başkan vekili ile iki katip üyeyi
seçer. Seçilen başkanlık divanı ilk iki yıl için görev yapar, ilk iki yıldan sonra seçilen başkanlık divanı üyeleri ilk mahalli idareler genel seçimine kadar görev yapar. Herhangi bir nedenle başkanlık divanında boşalma olması
durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

Meclis başkanlık divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır. Birlik meclisine birlik başkanı, bulunmaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Ancak yıllık
faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısındaki bu gündem maddesi ve oylaması meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılır. Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür.

Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür.

Meclis toplantı ve karar nisabı:

Madde 11-Birlik meclisi her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olağan olarak birlik merkezinde toplanır. Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Karar yeter sayısı meclis üye tam
sayısının dörtte birinden az olamaz. Meclis başkanı ve meclis üyelerinin üçte birinin veya üye mahalli idare meclislerinin talebi üzerine olağanüstü olarak toplantıya çağrılabilir.

Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündemin en az üç gün öncesinden meclis üyelerine yazılı olarak duyulur ve ayrıca ilan edilir.

Gerekli nisap sağlanamazsa başkan tarafından toplantı üç gün sonraya ertelenir. İkinci toplantı üye sayısının dörtte birinden az olmayan üye ile açılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Ancak bu nisap meclis üye tam
sayısının dörtte birinden az olamaz. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında bir iş görüşülemez.

Birlik meclisinin kararlarının kesinleşmesi:

Madde 12-Birlik meclisince alınan kararlar birlik başkanına gönderilir. Birlik başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını geri gönderir. Meclis kararlarında ısrar ederse veya 5 gün içerisinde başkan kararı mülki idare amirine
gönderir ya da bu süre zarfında herhangi bir işlem yapmaz ise kararlar kesinleşir.

Birlik meclisinin toplantıları, kararları, çalışma esas ve usulleri, bilgi edinme ve denetim yolları, feshi, meclis üyeliğinin sona ermesi, ihtisas komisyonu üyelerinin seçimi ile meclis üyelerinin yükümlülükleri hakkında Tüzükte ve
5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununda hüküm bulunmayan durumlarda 5393 sayılı Belediye Kanununun belediye meclislerine ilişkin hükümleri uygulanır.

Tüzük değişikliğine ilişkin kararlar Samsun Valiliğinin onayı ile kesinleşir ve yürürlüğe girer.

Birlik meclis kararlarının yürürlüğe girmesi:

Madde 13-Kesinleşen meclis kararları Samsun Valisine göndermekle yürürlüğe girer.

İhtisas Komisyonları:

Madde 14-Birlik Meclisi her dönem başı toplantısında plan ve bütçe komisyonunu kurar ve sayısı beşi geçmemek üzere komisyon üyelerini seçer. Birlik meclisi, dönem başı toplantısında veya diğer toplantılarında birliğin faaliyet
konularında diğer ihtisas komisyonları kurabilir ve sayısı beşi geçmemek üzere bu komisyonlara üye seçebilir. Komisyon Üyelerinin ayrı mahalli idare temsilcileri arasından seçilmesi esastır.

BİRLİK ENCÜMENİNİN KURULUŞ GÖREV VE YETKİLERİ

Birlik Encümeninin Oluşumu:

Madde 15- Birlik Encümeni, birlik başkanı ve meclisin kendi üyeleri arasından bir yıl için seçeceği 6 üye olmak üzere toplamda 7 üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır.

Encümen üyelerinden en az 2’ si turizm sektörü temsilcisi, 4’ ü farklı belediyelerden olmak üzere belediye başkanı ve meclis üyeleri arasından seçilecektir. (Beld.Mecl. 06.05.2014 tarih ve 9 sayılı kararı ile değiştirilmiştir.)

Görev süresi dolan kişiler yeniden seçilebilir.

Birlik başkanı encümenin de başkanıdır. (Beld.Mecl. 26.11.2013 tarih ve 10 sayılı kararı ile değiştirilmiştir.)

Herhangi bir sebeple yıl içinde seçilen birlik encümeni dönem başına kadar görev yapar. Birlik meclis üyeliği sona erenlerin birlik encümen üyeliği de sona erer.

Encümenin görev ve yetkileri:

Madde 16-Birlik encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yatırım planı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine görüş bildirmek,

b) Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak,

c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek,

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek,

f) İki bin Yeni Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek,

g) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak,

h) Birlikçe verilecek hizmetler için uygulanacak ve birlikçe tespit edilen ücret tarifelerinin ve katılım paylarının amme alacağı kanununa göre tahsilini sağlamak,

i) Proje yapmak, geliştirmek ve uygulamak,

Birlik Encümeni toplantı ve karar nisabı:

Madde 17-Birlik encümeni, ayda en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile önceden belirlenen yer, gün ve saatte toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış
sayılır. Başkan, acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir.

Encümenin gündemi başkan tarafından hazırlanır. Başkan tarafından havale edilmeyen konular görüşülemez. Encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir.

Encümene havale edilen konular bir ay içinde görüşülerek karara bağlanır.

BİRLİK BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

Birlik Başkanı:

Madde 18- Birlik meclisi, birliğin kuruluşundan veya mahalli idareler genel seçim sonuçlarının ilanından itibaren ilk toplantısında diğer başkanlık divanı üyeleri ile birlikte iki yıl için birlik başkanını seçer. İki yılın sonunda diğer
başkanlık divanı üyeleri gibi birlik başkanını da ilk genel seçimlere kadar görev yapmak üzere tüzüğün 10’ uncu maddesindeki usullere göre seçer.

Birlik Başkanının görev ve yetkileri:

Madde 19- Birlik başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik başkanının görev ve yetkileri şunlardır;

a) Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak,

b) Yatırım planı ve çalışma programı ile bütçesi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak,

c) Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek,

d) Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek,

e) Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek,

f) Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek,

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak,

h) Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak,

i) Birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak,

j) Birlik personelini atamak,

k) Birliği denetlemek,

l) Şartsız bağışları kabul etmek,

m) Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Birlik bütçesinin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Birlik başkanı bu yetkisini birlik müdürüne devredebilir.

Birlik başkanlığının sona ermesi ile ilgili olarak Belediye Kanununun belediye başkanlığının göreve devamsızlık dışındaki sebeplerle sona ermesine ilişkin hükümleri uygulanır.

BİRLİK TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ

Teşkilat:

Madde 20- Norm kadroya uygun olarak, Birlik teşkilatı, birlik müdürü, yazı işleri müdürü, mali hizmetler birimi ile teknik işler biriminden oluşur.

Kamu kurum ve kurumlarda çalışan memurlar, belediye kanununda belirtilen esas ve usullere göre birlik müdürü veya diğer üst yönetici kadrolarında görevlendirilebilir. Bu tür görevlendirilmelerde ilgilinin, kendi kurumundan aldığı
her türlü mali ve sosyal hakları kesilmez, ancak kurumundan aldığı aylık ve diğer ödemelerin toplam tutarını geçmemek üzere birlik encümeni kararıyla ek ödeme yapılabilir.

Birlik Personeli:

Madde 21- Birlik müdürünü, birim amirlerini ve diğer personeli birlik başkanı atar. Ancak birlik müdürü ve birim amirlerinin atamaları hakkında meclise bilgi verir.

Birlik personeli, Belediye Kanununun belediye personeli ile ilgili düzenlemelerine, birlik personelinin atama, yükselme haklar, ödevler, kadro, unvan, sicil, ceza, ödül ve diğer personel işlemlerinde 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, Bakanlar Kurulunca Belirlenen Norm Kadro Esas ve Usullerine, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi
Kadrolarına İlk Defa İşçi Olerek Atanacaklar Hakkında Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Birlik Müdürünün görevleri:

Madde 22- Birlik Müdürü Birliğe ait hizmetlerin başkan adına onun direktifi ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar.

Birlik Başkanı hangi işleri Birlik Müdürüne devrettiğini bir yönerge ile belirler.

MALİ HÜKÜMLER

Birliğin gelirleri:

Madde 23- Birliğin gelirleri şunlardır;

a) Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları,

b) Birlik meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler,

c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler,

d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler,

e) Kira ve faiz gelirleri,

f) Bağışlar,

g) Diğer gelirler,

Birliğin giderleri;

Madde 24- Birliğin giderleri şunlardır;

a) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler,

b) Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler,

c) Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler,

d) Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler,

e) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri,

f) Dava takip ve icra giderleri,

g) Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri,

h) Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri,

i) Temsil, tören ve ağırlama giderleri,

j) Proje hazırlama giderleri,

k) Diğer giderler,

Üyelerin birliğin (kuruluş) faaliyet giderlerine katılım payları;

Madde 25- Üye mahalli idareler kesinleşmiş bütçelerinin 0,002 sini (binde ikisini) birlik faaliyet giderlerine her yıl katılım payı olarak birliğe öderler. Katılım payı ödemeleri yılı içerisinde Mart ve Eylül ayları sonuna kadar 2 eşit
taksitte birlik hesaplarına intikal ettirilir.

Birliğin görev ve yetki alanında bulunan konaklama tesisleri üye mahalli idarelerin ödediği aidatın üçte birinden az olmamak üzere konaklama tesislerinin yatak sayıları, deniz turizmi tesislerinin ise bağlama kapasiteleri dikkate
alınarak birlik meclisince belirlenecek miktarda üyelik aidatı öder. Üye olmayan diğer turizm tesisleri ve hizmetten yararlananlar, birlik meclisince belirlenecek miktarda katılım payı veya ücreti öder.

Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen üye mahalli idarelerin ödemeleri gerekli miktar birliğin başvurusu üzerine bu idarelere gelen bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden ayrılan paydan, dağıtımı yapan kuruluş tarafından
kesilerek birliğe ödenir.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen turizm tesisleri hakkında 6183 sayılı Kanuna göre tahsilat

yapılır. (Beld.Mecl. 26.11.2013 tarih ve 10 sayılı kararı ile değiştirilmiştir.)    (Beld.Mecl.28.11.2014 tarih ve 18 sayılı kararı ile değiştirilmiştir.)

Birlik bütçesi

Madde 26- Birlik bütçesi, bir mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri gösteren bir meclis kararıdır.

Bütçeye ayrıntılı olarak harcama programları ve finansman programları eklenir. Bütçe yıl devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.

Birlik başkanı ve harcama yetkilisi olarak yetki verdiği birlik müdürü, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.

Birlik meclisi, birlik bütçesini Kasım ayı olağan toplantısında görüşerek kabul eder.

Bütçe, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre hazırlanır ve mecliste ikinci düzeye kadar görüşülerek kabul edilir.

Birlik bütçesinin kesinleşmesi ve yürürlüğe girmesi:
Madde 27- Birlik bütçesi, birlik meclisinin diğer kararları gibi tüzüğün 12 ve 13. Maddesindeki usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

Üst yönetici:
Madde 28- Birliğin üst yöneticisi birlik başkanıdır.

Harcama yetkilisi:
Madde 29- Birliğin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Başkan bu yetkisini birlik müdürüne devredebilir.

Çalışma Programı:
Madde 30- Birlik meclisi, bütçeden önce çalışma programını görüşerek kabul eder. Bütçeler, çalışma programına uyumlu olarak hazırlanmak zorundadır.

Birliğin alım, satım, ihale ve hesap işleri:
Madde 31- Birlik, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Sayıştay Kanununa tabidir.

Birliğin tutacağı defterler:
Madde 32- Birlik, karar defteri, evrak kayıt defteri, vs. defterler ile “Belediye Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde” birlikler için öngörülen defterleri tutarlar.

Üye mahalli idarelerin ve vatandaşların birlik hizmetlerinden faydalanma usulleri:
Madde 33- Üyelerin ve vatandaşların birlik hizmetlerinden yararlanma usulleri birlik meclisinin kararı ile olur. Üye mahalli idare birimleri ile faaliyet sahasında yaşayan vatandaşların birlik hizmetlerinden olan su, kanalizasyon ve arıtma vb. hizmetlerinden öncelikle imar planları onaylı mahalli idareler ile bu plan içerisinde yer alan siteler vb. yerleşim yerleri yararlandırılır. Ancak katılım paylarını ödeyen mahalli idarelere ve yine tarife uyarınca iştirak eden vatandaşlara öncelik verilecektir. Yararlandırmaların diğer usulleri ayrıca birlik meclisinin kararı ile uygulanır.

Birliğin üyelerinin sorumluluğu:
Madde 34- Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden birlik tüzel kişiliği sorumludur.

Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye mahalli idare tüzel kişiliğini bağlamaz.
Yönetmelik yapılması:
Madde 35- Bu tüzüğün uygulanmasına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.

Yönetmelik, birlik meclisi tarafından kabul edilir ve Tüzüğün 12 ve 13.maddesindeki esas ve usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

Birliğe katılma:
Madde 36- Birliğin kuruluşundan sonra birliğe katılmak isteyen mahalli idare birimleri kendi meclislerinde alınacakları katılma kararının, birlik meclisince kabulü ve Samsun Valisinin onayıyla katılım gerçekleşir.

Ancak, su, atık su, katı atık ve benzeri altyapı hizmetleri ile çevre ve ekolojik dengenin korunmasına ilişkin projelerde; Bakanlar Kurulu ilgili mahalli idarelerin, bu amaçla kurulacak ya da kurulmuş birliğe katılmasına karar verebilir.

Birlikten ayrılma:
Madde 37- Üye mahalli idareler kendi meclis kararları ile v 5355 sayılı Mahalli İdareler Kanununun 4.maddesi uyarınca birlikten ayrılırlar.

Tüzük Değişikliği (Tüzüğün Kesinleşmesi):
Madde 38- Birlik tüzüğü, birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun karar ve Samsun Valisinin onayı ile gerçekleşir.

Birlik Tüzüğü, birlik kurucusu mahalli idarelerin meclislerinde üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla kabul edildikten sonra Samsun Valisinin onayı ile kesinleşir.

Birliğin tasfiyesi:
Madde 39- Birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı kararla feshedilebilir.

Birliğin tasfiyesinin, mülki idare amirince belirlenen üç kamu görevlisince yürütülür. Tasfiye işlemleri en geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı, birlik meclisince alınacak kararlar doğrultusunda ve üye birimlerinin birlik mal varlığına katılma oranlarına göre, katılma oranları belli değil ise mahalli idare birimlerinin nüfusları oranında dağıtılır.

Birliğin tasfiyesinde 5571 sayılı Kanun dikkate alınır.
Birlik meclisinin feshi durumunda, yeni meclis oluşuncaya kadar birlik meclis ve birlik encümenine ait görevler, Samsun Valisinin kamu görevlileri arasından biri başkan olmak üzere görevlendireceği beş kişilik heyet tarafından yürütülür.
Birlik meclisinin ilk toplantısı:
Geçici Madde 1- Birlik meclisi bu tüzüğün yürürlüğe girmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde merkezinin bulunduğu yer mülki idare amirince belirlenen bir yerde ve günde toplantıya çağrılır.
ORTAK HÜKÜMLER
Madde 40- Vali birliği her zaman denetleyebilir veya denetlettirebilir. Mali denetim sonucunda tespit edilen kamu zararı üzerine yapılan kişi borcu teklifleri birlik meclisinde karara bağlanır. Bu kararın örneği Valiliğe gönderilir. Karara karşı Vali veya hakkında kişi borcu çıkarılanlar 10 gün içerisinde idari yargıya başvurabilirler. İdari Yargı kararı doğrultusunda işlem sonuçlandırılır. Tespit edilen kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren yasal faizi ile ilgililerden tahsil edilir.

Birliklerde çalışma programı, yetki devri, birlik ve birlik başkanının ihtilaflı olması, birlik organının veya bunların üyelerinin görevden uzaklaştırılması, yıllık faaliyet raporu, bütçe ve diğer mali konular, tahvil ihracı hariç borçlanma, bütçe içi işletme tesisi, borç ve alacakların mahsubu, yurtdışı ilişkileri, diğer kuruluşlarla ilişkiler, yazışma ve yeniden değerleme oranının birliklerde uygulanması konularında, 5355 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda birlik tüzüğü ile birliğe devredilen hizmetlerle sınırlı olmak üzere Belediye Kanunu ile Belediye Kanununa aykırı olmamak kaydıyla birlik tüzüğü hükümleri uygulanır.

Birliklerde, teşkilat ve personel istihdamı konularında bu tüzükte ve 5355 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Belediye Kanunu hükümleri uygulanır.

Birlik Meclisi ile birlik encümeninin başkan ve üyelerine meclis ve encümen toplantılarına katıldıkları her gün için birlik başkanına (5000), Encümen üyelerine (2000), Meclis üyelerine (1500) gösterge rakımının devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, birlik meclisi tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenebilir. Ancak huzur hakkı ödenecek gün sayısı, bir yıl içinde yirmi dört günü geçemez.
Yürürlük:
Madde 41- Bu Tüzük’ ün hükümleri Samsun Valisinin onayından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme:
Madde 42- Bu tüzük hükümleri birlik başkanı tarafından yürütülür.